Hvornår på dagen skal stofskiftehormoner måles?

Skal stofskiftehormoner måles morgen, middag eller aften ?

Af: Jesper Scott Karmisholt, Overlæge, PhD & Stig Andersen, Overlæge, PhD  Aalborg Universitets Hospital

Kroppen er indstillet forskelligt om dagen og om natten. En del af dette afspejles i forskelle i en række hormoner mellem dag og nat. Det gælder også for stofskiftehormoner (skjoldbruskkirtel hormoner). Der er således døgnvariation for nogle af stofskiftehormonernes vedkommende. Der er ingen døgnvariation for T4, og den beskedne døgn-variation for T3 er uden praktisk betydning. Til gengæld er der markant variation i TSH over døgnet.

For TSH er der op til 100% forskel på højeste og laveste værdi over døgnet. Et klassisk dansk arbejde illustrerer dette (se figur 1). Værdien er lav om morgenen, med en mindre stigning i løbet af dagen, en mere markant stigning om aftenen og et fald igen sidst på natten. Det betyder i praksis, at TSH kan være 1,0mU/L om morgenen og 2,0mU/L sidst på aftenen som en del af normal variation.

Der er lavet mange undersøgelser af konsekvenserne af lavt stofskifte. De er alle baseret på undersøgelser, hvor måling af stofskiftehormoner er foretaget i løbet af dagen. Det betyder, at den viden, man har om TSH, lavt stofskifte og følgerne af det lave stofskifte, er baseret på undersøgelser, hvor TSH er målt om dagen. Man bør derfor basere sin diagnostik og behandlingskontrol på måling af stofskiftehormoner foretaget i dag tiden.

Måling af stofskiftehormoner om dagen passer fint med, at T4 omsættes så langsomt, at der ikke kan forventes betydende forskel på værdien om dagen og om natten. T4 omsættes endvidere så langsomt, at der ikke er nogen effekt på TSH i timerne efter tabletterne er taget af patienter i substitutions behandling, hvad enten man får sit T4 fra Eltroxin®, Euthyrox®, Tirosint® eller andet. T3 (Liothyronin) omsættes imidlertid betydeligt hurtigere og vil kunne påvirke TSH i timerne efter, at tabletterne er taget.

Kort fortalt bør blodprøverne tages om dagen, i almindelig dag tid, hvor laboratoriet har åbent. Hvis man er i behandling med T4, kan prøverne tages helt uafhængigt af, hvornår man har taget tabletterne. Er man derimod i kombinationsbehandling med T3, bør blodprøven tages, mens man er medicinfastende, gerne fra midnat. På baggrund af den kendte døgnvariation i TSH kan blodprøverne med fordel tages omkring samme tidspunkt på dagen.

Figur 1: X-aksen repræsenterer tid på døgnet, klokke-slæt. Y-aksen repræsenterer TSH niveauet relativt til median værdien gennem døgnet. Circadian and 30 minutes variations in serum TSH and thyroid hormones in normal subjects. Weeke J, Gundersen HJ. Acta Endocrinol  1978

Hvad skal så måles?

Patienter i et forløb, hvor stofskiftehormoner måles flere gange, bør således få taget disse omkring samme tidspunkt på dagen. Patienter, der får målt gentagne stofskiftetal, er typisk patienter, der følges og kontrolleres for kendt stofskiftesygdom. For disse patienter måles der ofte TSH, samt for nogle T4. Disse stofskiftehormoner afklarer, om der er behov for justering af behandlingen. Man kan som regel nøjes med at måle TSH, da netop TSH reagerer kraftigt på mindre forskydninger i T4 og T3, og da de ændringer, der så er i T4 og T3, vil afspejles i markant større ændringer i TSH. TSH er således det mest følsomme og troværdige mål for stofskifte status.

Hvornår skal TPO autoantistoffer så måles?

I Danmark er over 85 % af tilfældene af lavt stofskifte autoimmunt betinget (Hashimoto). Langt hovedparten af disse patienter har TPO autoantistoffer, og måling af TPO autoantistoffer indgår når diagnosen stilles. Når diagnosen imidlertid er stillet, har det ikke nogen konsekvens at få målt TPO auto-antistoffer igen. Det er faktisk sådan, at hos patienter med subklinisk hypothyroidisme (marginalt lavt stofskifte), er det vist, at TPO auto-antistof og TSH forløber parallelt (se figur 2). Det ville således være helt unødvendigt at lave gentagne TPO autoantistofmålinger som en del af den kliniske rutine, og det er da heller ikke anbefalet i behandlingsvejledninger.

Figur 2:  X-aksen repræsenterer tid, målingerne er med en måneds mellemrum. Y-aksen til venstre er for TSH (cirkler med heltrukken streg), y-aksen til højre er for TPO autoantistof-fer (trekanter og prikket linie) målt i U/L. Serum TSH and serum thyroid peroxidase anti-body fluctuate in parallel and high urinary iodine excretion predicts subsequent thyroid failure in a 1-year study of patients with untreated sub-clinical hypothyroidism. Karmisholt J, Laurberg P. Eur J Endocrinol. 2008